Skip to main content
Tiukat lakipykälät säätelevät apteekin toimintaa
Tiukat lakipykälät säätelevät apteekin toimintaa

Tiukat lakipykälät säätelevät apteekin toimintaa

Apteekki poikkeaa päivittäistavarakaupoista, koska se on olennainen osa suomalaista terveydenhuoltoa. Sen toimintaa säätelee lääkelaki, ja sitä valvotaan tarkasti. Säädösten ohjaamina apteekit hoitavat vaativaa julkista palvelutehtäväänsä ja vastaavat avohuollon lääkejakelusta Suomessa.

Apteekin perustaminen ja lääkkeiden myyminen noin vain ei ole mahdollista. Kyse on lakisääteisestä toiminnasta, joka vaatii Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean myöntämän apteekkiluvan. Se voidaan myöntää vain laillistetulle proviisorille, jolta löytyy riittävästi kokemusta apteekissa ja muissa lääkehuollon tehtävissä työskentelystä.

Myönnettyyn apteekkilupaan liittyy useita velvoitteita. Tärkein niistä on lääkkeiden saatavuudesta huolehtiminen, sillä apteekilla on lakisääteinen vastuu sijaintialueensa asukkaiden lääkehuollosta.

Apteekissa ja sivuapteekissa on pidettävä sen tavanomaisen asiakaskunnan vähintään kahden viikon keskimääräistä tarvetta vastaava määrä lääkkeitä ja lääkkeiden käyttöön tarvittavia välineitä ja tarvikkeita sekä sidetarpeita. Tästä lääkelain vaatimuksesta voidaan poiketa vain lääkelaissa erikseen määriteltyjen lääkkeiden osalta. Tällaisia ovat määritellyt kalliit lääkkeet, harvinaiset lääkkeet sekä sellaiset lääkkeet, joille kyseisessä apteekissa ei ole säännöllistä kysyntää. Apteekilla on kuitenkin velvollisuus hankkia myös näitä lääkkeitä niitä tarvitseville.

Apteekin lääkevarastossa pitää olla myös hinnaltaan edullisimpia valmisteita lääkevaihdon mahdollistamiseksi.

Laki velvoittaa lääkeneuvontaan

Jo maalaisjärki sanoo, ettei hankitusta lääkkeestä saa toivottua hyötyä ja lääkehoidon onnistuminen vaarantuu, jos lääkettä ei käytä oikein. Väärä käyttö saattaa sen sijaan johtaa lääkitysturvallisuuden heikkenemiseen. Siksi lääkeneuvonta kuuluu apteekin tärkeimpiin perustehtäviin.

Lääkelain mukaan lääkkeitä apteekista toimitettaessa apteekin farmaseuttisen henkilökunnan on varmistuttava siitä, että lääkkeen käyttäjä on selvillä lääkkeen oikeasta ja turvallisesta käytöstä.

Jotta neuvonta ja opastus ovat riittäviä, apteekissa ja sivuapteekissa on oltava lääkelainsäädännön mukaan tarpeellinen määrä farmaseuttisen tutkinnon suorittanutta henkilökuntaa.

Fimea valvoo ja tarkastaa apteekkeja

Apteekkien toimintaa lääkkeiden vähittäisjakelijoina ohjaa ja valvoo Fimea. Sosiaali- ja terveysministeriön alaisena viranomaisena se seuraa apteekkipalveluiden toimivuutta, sijoittumista ja riittävyyttä. Fimea ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin uusien apteekkipalveluiden perustamiseksi kuntaan tai sen osaan.

Viranomainen valvoo apteekkien toimintaa tekemällä tarkastuksia, joilla varmistetaan, että apteekkien toiminta vastaa lääkelainsäädäntöä ja sen nojalla annettuja velvoittavia säännöksiä sekä ohjeita. Tarkastuksissa varmistetaan myös, että apteekkari hoitaa apteekkiaan hänelle myönnetyn apteekkiluvan edellyttämällä tavalla.

Tarkastuksissa arvioidaan tyypillisesti henkilökunnan määrää, lääkeneuvonnan sisältöä ja ohjeistusta sekä henkilökunnan perehdytyksen ja täydennyskoulutuksen riittävyyttä.

Lisäksi Fimea tarkistaa muun muassa apteekin tilat, salassapitosäännösten noudattamisen ja lääkejätteiden käsittelyn. Myös lääkkeiden säilytystilat ja -olosuhteet sekä lämpötilaseuranta kuuluvat tarkastettavien asioiden listalle.
Viiden viime vuoden aikana Fimea tehnyt keskimäärin vuosittain noin 40 apteekkitarkastusta.

Lähteet: Fimea, lääkelaki

Mikä on lääkelaki?

Lääkelain tarkoituksena on ylläpitää ja edistää lääkkeiden ja niiden käytön turvallisuutta sekä tarkoituksenmukaista lääkkeiden käyttöä. Sen tarkoituksena on myös varmistaa lääkkeiden asianmukainen valmistus ja saatavuus maassa.

Lääkelain mukaan lääkkeitä saa myydä väestölle ainoastaan apteekista, sivuapteekista, apteekin palvelupisteestä ja apteekin verkkopalvelusta. Apteekkeja koskevat säännökset ovat lääkelaissa.