Skip to main content
Apteekin ammattilaiset
Apteekin ammattilaiset

Apteekin ammattilaiset

Terveydenhuollon ammattilaisen juttusille pääsee apteekissa maksutta ja aikaa varaamatta. Apteekit loistavat asiakastyytyväisyys­tutkimusten kärjessä ja saavat kiitosta hyvästä palvelusta – eikä ihme, sillä apteekin ammattilaiset palvelevat ammattitaidolla ja monipuolisella osaamisella.

Apteekki on monipuolinen terveydenhuollon yksikkö, ei ole pelkkä lääkkeiden luovutuspiste.

Harva tulee ajatelleeksi, mitä kaikkea osaamista ja palvelua apteekki kätkee sisälleen.

Yksinomaan lääkkeen luovutukseen asiakkaalle liittyy paljon erityisosaamista. Lääkettä luovuttaessaan farmaseutti tarkastaa lääkemääräyksen eli reseptin oikeellisuuden sekä sen, että lääkkeen saa juuri se henkilö, kenelle lääke on tarkoitettu. Apteekin vastuulla on myös varmistaa, että potilas osaa käyttää hänelle määrättyä lääkettä ja hän myös ymmärtää, miksi kyseinen lääke on hänelle määrätty.

Apteekin tietojärjestelmät tarkastavat lääkettä luovutettaessa uuden lääkkeen sopivuuden jo käytössä olevien lääkkeiden kanssa. Jos haittavaikutuksien riski on olemassa, järjestelmä varoittaa siitä farmaseuttia, joka sitten omalla ammattitaidollaan analysoi, onko asiaan aihetta puuttua. Jos on, farmaseutti neuvoo, kuinka mahdollinen haittavaikutus on estettävissä esimerkiksi kiinnittämällä huomiota lääkkeen ottoaikaan. Tarvittaessa hän on yhteydessä lääkkeen määränneeseen lääkäriin, joka viime kädessä tekee päätöksen lääkkeen käyttämisestä.

1400 savarin apteekki

Tavoitteena rationaalinen lääkkeiden käyttö, ei myynnin maksimointi

Apteekin ammattilaiset ovat terveydenhuollon laillistettuja ammattihenkilöitä, joiden toimintaa ohjaa ja valvoo Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Laki määrää terveydenhuollon ammattihenkilölle monia velvollisuuksia. Heidän tulee muun muassa ylläpitää ja edistää terveyttä, ehkäistä sairauksia sekä parantaa sairaita ja lievittää heidän kärsimyksiään. Kiireellistä hoitoa tarvitsevalle on aina annettava apua. Työssä kuultuja asiakkaiden yksityisasioita suojaa vaitiolovelvollisuus.

Apteekin toimintaa ohjaa paitsi laki, myös eettisyys ja terveydenhuollolliset tavoitteet. Erotuksena puhtaasti kaupalliseen yritystoimintaan, apteekki on terveydenhuollon toimija, ei myynnin maksimointiin pyrkivä yritys. Apteekissa työskentelee korkeasti koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia, ei kaupalliselta pohjalta toimivia myyjiä. Apteekkitoiminnan tavoite ei ole myynnin maksimointi, vaan lääkkeiden rationaalinen ja turvallinen käyttö. Jokainen lääke toimitetaan asiakkaan kanssa keskustellen ja varmistaen lääkkeiden oikea ja turvallinen käyttö.

Apteekkitoiminnan tavoite ei ole myynnin maksimointi, vaan lääkkeiden rationaalinen ja turvallinen käyttö.

Verrataanpa suomalaisia ja norjalaisia apteekkeja. Norjassa apteekkitoiminta vapautettiin vuonna 2001. Sen seurauksena suurin osa norjalaisista apteekeista siirtyi ulkomaalaisomistukseen, joista puolet on sijoittunut veroparatiiseihin. Samalla muuttui myös apteekkitoiminnan arvopohja. Aiemmin norjalaiset apteekit toimivat suunnilleen samoilla säännöillä kuin apteekit Suomessa nyt. Vapautuksen myötä apteekkitoimintaa Norjassa ei enää ohjaa niinkään terveydenhuollolliset, vaan kaupalliset tavoitteet. Tämä näkyy muun muassa apteekkihenkilöstön ajattelutavassa ja koulutusvaatimuksissa sekä apteekkien sijoittumisessa hyville kauppapaikoille, jolloin pienet asutuskeskukset jäävät pahimmillaan ilman lääkehuoltoa.

Suomessa apteekkien omistajat ovat suomalaisia apteekkareita, jotka maksavat veronsa sataprosenttisesti Suomeen.

1400 apteekkilehti turku

Farmaseutti palvelee asiakkaita

Apteekit työllistävät yli 8 500 henkeä, joista yli puolella on lääkealan korkeakoulututkinto. Koulutukseltaan farmaseutit tai proviisorit toimivat apteekissa lääkkeiden ja lääkehoitojen asiantuntijoina. Farmaseutin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, joka suoritetaan yleensä kolmessa vuodessa. Proviisorin ja maisterin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, joka vie noin viisi vuotta.

Farmaseutin työ on vastuullista ja haastavaa asiakaspalvelua. Farmaseutti antaa asiakkaille puolueetonta lääketietoa ja kertoo lääkkeen vaikutuksista, eri lääkkeiden yhteensopimattomuudesta ja mahdollisista haittavaikutuksista. Lisäksi hän neuvoo, kuinka lääkettä tulee käyttää ja säilyttää turvallisesti.

Proviisori toimii esimiehenä

Myös proviisori osallistuu asiakaspalveluun, mutta usein hänen työnsä painottuu esimies- ja suunnittelutehtäviin. Proviisori toimii apteekkarin alaisena ja apteekin henkilökunnan esimiehenä sekä suunnittelee yhdessä apteekkarin kanssa apteekin toimintaa ja sen kehittämistä. Usein proviisori kantaa vastuuta liikkeenjohdon ja markkinoinnin tehtävistä sekä neuvottelee yhteistyökumppaneiden kanssa.

Apteekkari vastaa apteekin toiminnasta

Apteekkiliikettä saa lääkelain mukaan harjoittaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean luvalla. Apteekkilupa voidaan myöntää laillistetulle proviisorille.

Apteekkari kehittää asiakaspalvelua ja yritystään eli apteekkia, vastaa sen taloudesta ja henkilökunnasta, päättää työnjaosta ja työtehtävistä sekä toimii yhteistyössä muun terveydenhuollon ja muiden kumppaneiden kanssa. Apteekkariksi ryhtyminen edellyttää proviisorin tutkintoa ja pitkää työkokemusta alalta.

1400 apteekkariliitto

Lääketeknikot tekevät tärkeä työtä taustalla

Terveydenhuollon laillisten ammattihenkilöiden lisäksi apteekissa työskentelee lääketeknikoita. He huolehtivat esimerkiksi apteekin lääkevarastosta ja tietotekniikkaan liittyvistä tehtävistä, mutta eivät palvele asiakkaita.

Suomessa on yli 200 apteekin ylläpitämää verkkokauppaa.

Monipuolinen terveyspiste

Apteekkeihin tehdään Suomessa vuosittain yli 60 miljoonaa asiakaskäyntiä. Apteekki on matalan kynnyksen terveydenhuollon yksikkö, jonne on helppo tulla ja jonka osaamiseen luotetaan.

Yhä useampi apteekki onkin laajentanut palveluaan myös muuhun terveydenhoitoon. Nykytekniikka on muun muassa mahdollistanut apteekeissa tapahtuvan sairaanhoitajan vastaanottotoiminnan. Pienen laboratorion avulla apteekin sairaanhoitaja pystyy mittaamaan verenpaineen lisäksi mm. veren sokeri- ja kolesteroliarvoja. Apteekin sairaanhoitajat antavat myös terveysneuvontaa, rokottavat, tukevat painonhallinnassa ja tupakasta irrottautumisessa.

Apteekin farmaseuttinen henkilökunta antaa lääkeinformaation lisäksi myös terveysneuvontaa. Useat farmaseutit ovat erikoistuneet kansansairauksiemme hoitoon, ja niinpä apteekista löytyy aina ajan tasalla oleva tieto–taito diabeteksen, sydän- ja verisuonisairauksien sekä astman hoitoon.
Löytyypä monesta apteekista myös ihonhoitoon erikoistunut kosmetologi, jonka puoleen asiakas voi kääntyä ihonhoidon ongelmissa. Useissa apteekeissa kosmetologit tekevät myös hoitotoimenpiteitä.

900 hanna kyllonen

Apteekin verkkokauppoja yli 200

Digitalisaatio on avannut uusia visioita myös apteekkien toiminnalle. Tästä yksi esimerkki on verkkokauppojen synty, joiden kehityksessä apteekit ovat olleet aktiivisia toimijoita. Tällä hetkellä Suomessa on yli 200 apteekin ylläpitämää verkkokauppaa, ja niiden määrä kasvaa koko ajan. Apteekkien verkkokaupat ovatkin saaneet suuren suosion, ja tulevaisuudessa niiden merkityksen uskotaan kasvavan entisestään mm. syrjäseutujen lääkehuollon hoitamisessa.

Vaikka nykyaikainen apteekki käyttää hyväkseen digiajan tekniikkaa, farmaseuttinen perustyö rakentuu edelleen, ja myös tulevaisuudessa, osaavien ja korkeasti koulutettujen ihmisten varaan. Mikään tekniikka ei korvaa luotettavaa terveydenhuollon ammattilaista, jonka puoleen voi kääntyä omaan sairauteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.

1400 pietila

1400 apteekkilehti turku

Hyvät neuvot säästävät rahaa

Apteekkien neuvonta säästää vuodessa

  • 5,9 miljoonaa yleislääkärikäyntiä
  • 4,4 miljoonaa päivystyskäyntiä
  • 5,2 miljoonaa lääkemääräystä
  • Rahassa 965 miljoonaa euroa, josta 885 miljoonaa euroa tuo itsehoitoon liittyvä neuvonta

Lähde: Apteekkariliitto